Хэргийн материалтай танилцах оролцогчийн эрхийг хязгаарласныг ноцтой зөрчилд тооцно.

2023/06/03 244

ХЭРГИЙН МАТЕРИАЛТАЙ ТАНИЛЦАХ ОРОЛЦОГЧИЙН ЭРХИЙГ 

ХЯЗГААРЛАСНЫГ НОЦТОЙ ЗӨРЧИЛД ТООЦНО

 

ШҮҮХИЙН НЭР: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

ШИЙДВЭРИЙН ДУГААР :  2023.04.27, /ШЗ/931

ШИЙДВЭРИЙН ТӨЛӨВ : Хуулийн хүчинтэй

ШИЙДВЭРИЙН ХУРААНГУЙ :   2023.05.15

Хэргийн эрх бүхий оролцогч нарт “хавтаст хэргийн материал танилцуулах” ажиллагааг Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу явуулаагүй бол тус хуулийг ноцтой зөрчсөнд тооцогдоно.   

Яллагдагч В-д орчуулагч томилж, мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулсан атлаа түүнд хавтаст хэргийн материалыг танилцуулахдаа оролцуулагчаар хангаагүй буюу орчуулагч оролцуулаагүй үйл баримтаас гадна зөвхөн яллагдагч гарын үсэг зурсан, энэ талаар яллагдагч мэдүүлсэн /урьдчилсан хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл/ байх тул Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 32.1 дүгээр зүйлд заасан үндэслэл, журмын хүрээнд яллагдагчийн эдлэх эрх бүхэлдээ зөрчигдсөн байна. Тухайлбал,

1. Яллагдагчид хавтаст хэргийн материалтай танилцах хүрээнд зөрчигдсөн эрхийг нь бүрэн сэргээн эдлүүлэхгүй байх нь “яллагдагчийн гэм буруугийн талаар хөдөлбөргүй үнэн гэж урьдчилан тогтоосон ямар ч баримт байж болохгүй” гэсэн зохицуулалтад нийцэхгүй.

2. Яллагдагчийн эрхийг дээрх байдлаар зөрчсөн үйл ажиллагааг бүхэлд нь шүүхээс нөхөн гүйцэтгэх үндэслэлгүй.   

Яллагдагчид Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар баталгаажуулсан эрхийг нь баталгаатай эдлүүлж, улмаар тухайн эрхийнхээ хүрээнд мөрдөн шалгах нэмэлт ажиллагаа хийлгүүлэх болон хамаарах бусад гомдол, хүсэлт гаргах эрхийг бүрэн эдлүүлэх, тус эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл, боломжоор бодитой хангаагүй байхад нь яллагдагчид холбогдох хэргийг шүүх хуралдаанаар хянан шийдвэрлэх ёсгүй.    

Яллагдагч нь хэргийн материалтай бүрэн танилцсанаар мөрдөн шалгах ажиллагаа нэмж хийлгэх гомдол, хүсэлт гаргах нь ямагт нээлттэй бөгөөд энэ нь хэргийг прокурорт буцааснаар шийдвэрлэгдэх үндэслэлтэй, харин Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 34.16 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт зааснаар “шүүх хуралдаанаас мөрдөн шалгах нэмэлт ажиллагаа хийлгэх”-ээр шүүх хуралдааныг хойшлуулж, прокурорт даалгах үндэслэлд огт хамаарахгүй.                   

3. Хавтаст хэргийн материалтай танилцуулах хүрээнд яллагдагчид хуулиар олгогдсон эрхийг зөрчсөн нь Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.3 дугаар зүйлийн 2, 1.6 дугаар зүйлийн 1, 2, 7.2 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг, 32.1 дүгээр зүйлийн 3, 10, 11,  32.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1.1-д тус тус зааснаар мөрдөгч, прокурорын хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд зайлшгүй хянагдах, засагдах буюу зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх зөрчилд бүрэн хамаарах бөгөөд заавал таслан зогсоогдох ёстой.   

Иймд шүүх Эрүүгийн болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг хэрэглэхэд ноцтой зөрчил үүсгэхгүйн тулд тус хэргийг прокурорт буцааж шийдвэрлэв. 

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН

ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ

ШҮҮХИЙН ШҮҮГЧ Г.ГАНБААТАР

 

 

 

Хэргийн материалтай танилцах оролцогчийн эрхийг хязгаарласныг ноцтой зөрчилд тооцно.  
Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх