Мэдээлэл лавлагаа

 

       Баянгол, Хан-Уул, Сонгинхайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн нь  Монгол Улсын Үндсэн хууль Төрийн албаны тухай хууль, Шүүхийн тухай хууль, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм, Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал, Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргүүдийн шүүгчдийн зөвлөгөөний тогтоол, Шүүхэд албан хэрэг хөтлөх журам, Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч, Улсын Ерөнхий прокурорын хамтарсан захирамж, тушаал, хавтаст хэргийг шилжүүлэх, хүлээн авах, зөөвөрлөх, хадгалах журам зэргийг мөрдөн ажиллаж байна.

                                            МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

  • Шүүхэд ирсэн эрүүгийн хэргийг "Эрүүгийн хэргийн бүртгэл хяналтын нэгдсэн систем"-д хэргийн яллагдагдагч, хохирогч, өмгөөлөгч, гэрч, бусад оролцогчийг эд мөрийн баримтын хамт бүрэн гүйцэт бүртгэх,
  • Шүүгчийн зөвлөгөөний тогтоолыг үндсэлэн хэргийг системээр шүүгчид хувиарлах, мэдээлэл лавлагааны цэсний "Шүүгчийн ачаалал" цэсэнд нэвтэрч хэргийг хувиарлах, хяналт тавих
  • Шүүгч ээлжийн амралт эдэлж, сургалтад хамрагдаж байгаа болон өвчтэй чөлөөтэй аль нэг шүүгчийг орлож байгаа үеийг судалж програмын хэвийн ажиллагааг хангах, хэрэг алгасах шалтгаан бүрийг шүүгчийн зөвлөгөөний тогтоолын дагуу дэлгэрэнгүй оруулах
  • Шүүхийн сайтын мэдээлэл лавлагааны буланг баяжуулах
  • Шүүхээр үйлчлүүлсэн иргэдэд мэдээлэл өгсөн бүртгэл хөтлөх
  • Хууль тогтоомжийг энгийн үг хэллэгт оруулан гарын авлага бэлтгэх, тараах
  • Давсан, хянагдсан эрүүгийн хэргийн мэдээллийг ерөнхий шүүгчид даваа гариг бүр танилцуулах
  • Шүүгчийн ачааллын судалгаа, шүүх хуралдаан шийдвэрлэсэн байдлын судалгааг гаргах  хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөх 

     Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн нь шүүхийн газар, хэлтсийн бүтцэд багтаж ажиллах бөгөөд шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг олон  нийтэд ил тод, нээлттэй байлгах, шүүхэд хандаж буй иргэн, хуулийн этгээдэд шаардлагатай мэдээллийг өгөх, шүүн таслах ажиллагаа хэвийн  явуулах нөхцлийг бүрдүүлэх, бүх шатны шүүх, Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албатай мэдээллийг компьютерийн сүлжээгээр солилцоход       шүүхийн мэдээлэл, лавлагааны албаны үйл ажиллагаа чиглэгдэнэ.
      Шүүхийн Ерөнхий зөвлөлийн 2007 оны 68 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар Шүүхийн мэдээлэл лавлагааны ажиллах журмыг баталсан бөгөөд тус журмаар шүүхийн мэдээлэл, лавлагааны албаны зорилт, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны чиглэл болон мэдээлэл, лавлагааны мэргэжилтний ажил, үүргийг тодорхойлсон юм.
        Мэдээлэл, лавлагааны алба нь: 
   * Шүүхийн үйл ажиллагааг олон нийтэд шуурхай мэдээлэх, нээлттэй байлгах;
   * Шүүхэд хандаж буй иргэн, хуулийн этгээдэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг өгөх;
       Мэдээлэл, лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн нь иргэн, хуулийн этгээдэд зөвхөн шүүхийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг өгөх бөгөөд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх үүрэг хүлээхгүй болохыг иргэн Та анхаарах хэрэгтэй. Харин хууль зүйн зөвлөгөө хэрхэн авч болох арга замыг зааж өгч болно.

                                                     https://doc.google.com/file/d/1DFJSRvy5UlOVs_ejYCqP1X8xrJtUNYI8/view

        Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн

        Мэдээлэл лавлагааны мэргэжилтэн   Д.Мөнхжин     Харилцах утасны дугаар 70187589, 99219390

        Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн

        Мэдээлэл лавлагааны  мэргэжилтэн  Д.Айсауле            Харилцах утасны дугаар 70187589, 85959561

        Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн

        Мэдээлэл лавлагааны  мэргэжилтэн  Б.Шаравнямбуу     Харилцах утасны дугаар 70187589, 99084197