Тамгын газрын дарга

Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулиас..

87 дугаар зүйл.Шүүхийн Тамгын газрын даргын бүрэн эрх

87.1.Шүүхийн Тамгын газрын дарга дараах бүрэн эрхийг хэрэгжүүлнэ:

       87.1.1.шүүхийн Тамгын газрыг өдөр тутмын удирдлагаар хангах;

       87.1.2.шүүхийн Тамгын газрын ажилтныг томилох, чөлөөлөх;

       87.1.3.шүүхийн Тамгын газрын төсвийг захиран зарцуулах, тайлагнах;

       87.1.4.шүүхийн Тамгын газрын ажлын тайланг тухайн шүүхэд танилцуулах;

       87.1.5.хуульд заасан бусад бүрэн эрх.

87.2.Шүүхийн Тамгын газрын дарга бүрэн эрхийнхээ хүрээнд тушаал гаргана.

87.3.Шүүхийн Тамгын газрын даргын бүрэн эрхийг Ерөнхий шүүгч болон шүүгч хэрэгжүүлэхийг хориглоно.