ДОТООДЫН ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2022/10/24 24

      Тус шүүхийн  Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын  хэлтсийн дарга  Г.Гантуяа    шинээр томилогдсон шүүхийн захиргааны ажилтнуудад “Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн эрх зүйн байдал”,  “Иргэдийн төлөөлөгчийг  хэрхэн сонгон  шалгаргуулж, ажиллуулах”,  “Иргэдийн төлөөлөгч хэрхэн тангараг өргөх”   “Иргэдийн төлөөлөгчийн хөлс олгох болон албан томилолт замын зардал олгох  журам”-ын талаар дотоодын ээлжит сургалтыг 2022 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион байгуулав. Ингэснээр ажилтнууд  шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчийн  оролцоо, эрх үүрэг, ач холбогдлын  талаар тодорхой ойлголт, мэдээлэлтэй боллоо.