Түүхэн замнал

Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газрын  танилцуулга 

            Монгол Улсын Их хурлаас 2015 оны 6 дугаар  сарын 19-ний өдрийн "Шүүх байгуулах тухай” хуулиар "Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан  дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх” 2016 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн Шүүх байгуулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуульд заасны дагуу 2016 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс

1."Баянгол дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх”

2."Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх”

3."Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх”

нэртэйгээр шүүн таслах чиг үүргийг

          Ерөнхий шүүгч 3, шүүгч 26, Тамгын газрын дарга 1, шүүхийн захиргаа үйлчилгээний 74 ажилтан  албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

          Тус шүүхийн тамгын газар нь Үндсэн хууль, Шүүхийн тухай багц хууль болон тэдгээртэй нийцүүлсэн гаргасан хууль тогтоомж, хэм хэмжээний бусад актуудыг удирдлага болгон шүүгч, шүүх  бүрэлдэхүүнээс хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэхэд хөндлөнгөөс оролцохгүйгээр Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлж, Шүүгчийн хараат бус шүүхийн бие даасан байдлыг ханган хамгаалах, шүүхийн захиргааны үйл ажиллагаа, шүүхийн хүний нөөц, шүүхийн төсөв дэд бүтцийг удирдах, шүүхийн нээлттэй байдлыг хангах зэрэг үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байна.